Energoprofit

Świadectwa energetyczne, audyty, termowizja, doradztwo

Nowelizacja ustawy prawo budowlane z dnia 27.08.2009 r. wprowadziła nowy dokument - świadectwa energetyczne. Istotą tej zmiany jest to, że począwszy od 1.01.2009 r. istnieje obowiązek wykonywania świadectw energetycznych dla różnego rodzaju budynków. Zmiana ta dostosowała polskie prawo do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zapotrzebowanie energii

Zapotrzebowanie energii jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) i poprzez zapotrzebowanie energii końcowej (EK). Wartości te wyznacza się na podstawie metodologii zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Do obliczeń wykorzystuje się dane z dokumentacji budowlanej lub pomiarów wykonanych w istniejącym budynku i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.).

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP)

To wielkość wyrażająca energię, która musi być wydobyta u źródła, żeby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ewentualną wentylację mechaniczną, chłodzenie (w domach z klimatyzacją) oraz pracę napędów. Wartość ta pokazuje, ile faktycznie zużyjemy nieodnawialnej energii pierwotnej, aby zaspokoić te potrzeby (na przykład ile węgla albo gazu trzeba wydobyć na ten cel). Niski wskaźnik EP oznacza albo małe zużycie energii przez budynek, albo fakt, że część tej energii jest produkowana przez źródło odnawialne.

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

To ilość energii, którą się kupuje, w przeliczeniu na 1m2. Obrazuje nam ile energii powinno się dostarczyć do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Energia ta jest bilansowana na granicy budynku i uwzględnia konieczną jej nadwyżkę ze względu na to, że system grzewczy przetwarza energię zawartą w paliwie na ciepło z określoną sprawnością. Małe wartości EK sygnalizują niskie zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność.

Ocena jakości osłony budynku

Obrazuje jednostkowe straty ciepła budynku przez osłonę zewnętrzną do otoczenia i do gruntu. Stanowi wartość średnią - odniesioną do powierzchni osłony. Jest odzwierciedleniem średniej jakości energetycznej wszystkich powierzchni otaczających, biorących udział w przepływie ciepła (ściany zewnętrzne, stropy lub stropodachy, okna, podłogi na gruncie itp.). Małe wartości sygnalizują dobrą ochronę cieplną budynku.

Wskaźnik wg Warunków Technicznych

To wielkość obliczona na podstawie rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi wartość referencyjną dla policzonego wskaźnika EP.